Αυτορυθμιζόμενες βαλβίδες

ΜΕΚ|Κατασκευαστικά Χαρακτηριστικά Μ.Ε.Κ.

Το διάκενο των βαλβίδων δεν μένει σταθερό σε όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους. Στο ξεκίνημα του κινητήρα όταν αυτός είναι πιο κρύος το διάκενο είναι μεγάλο, ενώ όταν φτάσει στη θερμοκρασία κανονικής λειτουργίας του το διάκενο είναι μικρότερο (συνήθως — εξαρτάται και από τη θέση του εκκεντροφόρου).

Επίσης, μετά από πολλές ώρες λειτουργίας μιας ΜΕΚ μεταβάλλονται οι διαστάσεις των εξαρτημάτων του συστήματος κίνησης των βαλβίδων, με άμεσο αποτέλεσμα την μεταβολή του διάκενου των βαλβίδων εκτός των προβλεπομένων από τον κατασκευαστή ορίων.

Παράγοντες που επηρεάζουν τις διαστάσεις των εξαρτημάτων είναι:

 • η αύξηση της θερμοκρασίας κατά τη λειτουργία του κινητήρα
 • το υλικό κατασκευής των εξαρτημάτων
 • η φθορά των εξαρτημάτων κατά τη λετουργία του κινητήρα

Αποτελέσματα της αλλαγής των διαστάσεων των εξαρτημάτων είναι:

 • μεταβολή διακένου βαλβίδων
 • μεταβολή του χρονισμού των βαλβίδων (λόγω της μεταβολής του διακένου)
Προβλήματα από τη μεταβολή του διακένου βαλβίδας

Τα προβλήματα προκύπτουν σε περίπτωση που το διάκενο της βαλβίδας γίνει μικρότερο ή μεγαλύτερο από το κατασκευαστικά προβλεπόμενο.

διάκενο μικρότερο από το κατασκευαστικά προβλεπόμενο

(η βαλβίδα δεν κλείνει σωστά)

 1. απώλειες συμπίεσης
 2. μείωση της απόδοσης — αύξηση της κατανάλωσης
 3. καταστροφή της βαλβίδας από τα καυσαέρια
διάκενο μεγαλύτερο από το κατασκευαστικά προβλεπόμενο

(η βαλβίδα δεν ανοίγει σωστά)

 1. εισαγωγή μικρότερου μείγματος αέρα—καυσίμου (μείωση απόδοσης)
 2. εμποδίζεται η έξοδος των καυσαερίων
 3. μείωση της απόδοσης — αύξηση της κατανάλωσης (πατάμε γκάζι)
 4. αύξηση καταπόνησης βαλβίδας λόγω επιταχύνσεων
 5. θόρυβος
Υδραυλικά ωστήρια

Τα υδραυλικά ωστήρια χρησιμοποιούν λάδι από τον κινητήρα —το οποίο δεν είναι συμπιέσιμο— ώστε να διατηρείται σταθερό το διάκενο των βαλβίδων εισαγωγής και εξαγωγής, ανεξάρτητα από τις μεταβολές του μήκους των εξαρτημάτων που συνεργάζονται με τις βαλβίδες.

Με τα υδραυλικά ωστήρια καταφέρνουμε:

 1. αντιστάθμιση της φθοράς των εξαρτημάτων
 2. αυτόματη ρύθμιση του διακένου στις διάφορες θερμοκρασίες
 3. μείωση της απαιτούμενης συντήρησης των βαλβίδων
 4. εξασφάλιση σωστής λειτουργίας για όλη τη διάρκεια ζωής του κινητήρα

Τα υδραυλικά ωστήρια δεν επισκευάζονται και όταν φθαρούν αντικαθίστανται.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License