Συστήματα υπερπλήρωσης (μηχανικά — turbo)

Βασικές αρχές

Μηχανικοί υπερσυμπιεστές

Στροβιλοσυμπιεστές

Ψύξη του παρεχόμενου αέρα (intercooler)

Ρύθμιση της παρεχόμενης πίεσης

Στροβιλοσυμπιεστές με ρυθμιζόμενα πτερύγια

Βαλβίδα ανακύκλωσης (σκάστρα)

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License