Αυτοκίνητα εναλλακτικών καυσίμων
  • Αποθήκευση αερίου καυσίμου.
  • Παρασκευή μίγματος αερίου καυσίμου - αέρα, τροφοδοσία.
  • Συστήματα καύσης αερίου καυσίμου με ηλεκτρονικό έλεγχο και καταλύτη.
  • Μετατροπή κινητήρα ώστε να μπορεί να χρησιμοποιήσει αέριο καύσιμο.
  • Ιδιαιτερότητες - βασική περιγραφή ηλεκτρικού, υβριδικού και αυτοκινήτου που χρησιμοποιεί υδρογόνο για καύσιμο.
  • Κυψέλες καυσίμου. Είδη, αρχή λειτουργίας.
  • Βιοκαύσιμα.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License