Πετρελαιοκινητήρες (τετράχρονοι - δίχρονοι)
  • Αντλίες πετρελαίου με ηλεκτρονικό έλεγχο του ρυθμιστή στροφών.
  • "Common-Rail". Κύρια μέρη εγκατάστασης, λειτουργία.
  • Ηλεκτρονικά ελεγχόμενες αντλιοεγχυτήρες.
  • Πιεζοηλεκτρικά μπεκ.
  • Βιοντίζελ.
  • Συστήματα Bluetec, Oxicat, DeNOx, SCR, DPF.
  • Turbo - diesel άμεσου ψεκασμού (T.D.I.).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License