Βενζινομηχανές (τετράχρονες - δίχρονες)
 • Αυτορυθμιζόμενες βαλβίδες - μεταβλητός χρονισμός βαλβίδων.
 • Συντονισμός αυλών πολλαπλής εισαγωγής.
 • Ηλεκτρονικά ελεγχόμενη υπερπλήρωση.
 • Σύστημα παρασκευής καυσίμου μίγματος, τύποι μηχανικών και ηλεκτρονικών (L - jetronic, LH - jetronic, Mono - jetronic) συστημάτων ψεκασμού (κεντρικός - πολλαπλός - συνεχής - διακοπτόμενος), ανάλυση καύσης.
 • Το σύστημα Motronic και Mono - Motronic
 • Άμεσος ψεκασμός.
 • Αισθητήρας "λ" οξυγόνου.
 • Σύστημα ανάφλεξης - παλμογεννήτριες - χαρτογραφημένη ανάφλεξη - ανάφλεξη χωρίς διανομέα.
 • Συστήματα διαχείρησης κινητήρα - συνδυασμένα συστήματα ψεκασμού και ανάφλεξης.
 • Συστήματα ελέγχου εκπομπών ρύπων (έλεγχος αναθυμιάσεων από τη δεξαμενή καυσίμου, ανακύκλωση καυσαερίων E.G.R., εξαερισμός - καύση αναθυμιάσεων στροφαλοθαλάμου P.C.V.).
 • Καταλύτης καυσαερίων (οξειδωτικός, αναγωγικός, τριοδικός, αρρύθμιστος - ρυθμιζόμενος, μεταλλικός, κεραμικός, διάρκεια ζωής, μετατροπή συμβατικών αυτοκινήτων σε καταλυτικά).
 • Συμπτώματα - ανάλυση βλαβών και μεθοδολογία διάγνωσης στις Μ.Ε.Κ.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License