Τέλεια αέρια - μεταβολές κατάστασης

ΜΕΚ|Θεωρητική λειτουργία ΜΕΚ

Ορισμοί

Για να μελετήσουμε τις ΜΕΚ θεωρούμε ότι το μίγμα αέρα—καυσίμου, το καύσιμο μίγμα δηλαδή που παθαίνει τις μεταβολές, συμπεριφέρεται σαν τέλειο αέριο, ακολουθεί δηλαδή τους νόμους των τελείων αερίων.

Η κατάσταση ενός αερίου προσδιορίζεται από:

  • την πίεσή του (P) | Pressure| μετριέται σε bar ή Pa | 1 bar =100000 Pa
  • τον όγκο του (V) | Volume| μετριέται σε m³
  • τη θερμοκρασία του (Τ) | Temperature| μετριέται σε °C ή °Κ

Απόλυτη πίεση είναι η συνολική πίεση δηλαδή το άθροισμα της μανομετρικής πίεσης που μετράμε με τα μανόμετρα και της ατμοσφαιρικής πίεσης.
Απόλυτη θερμοκρασία είναι η θερμοκρασία που μετριέται από το απόλυτο μηδέν (-273°C). Η απόλυτη θερμοκρασία μετριέται σε °K | °K = °C + 273 |
Ειδικός όγκος (v) είναι το πηλίκο του όγκου που καταλαμβάνει μια ποσότητα αερίου δια της μάζας του | μετριέται σε m³/kg

Η κατάσταση ενός αερίου αλλάζει αν μεταβληθεί ένα από τα μεγέθη P, v, T

Μεταβολές κατάστασης αερίων

Οι μεταβολές κατάστασης των αερίων παριστάνονται γραφικά σε σύστημα 2 ορθογωνίων αξόνων, όπου στον κατακόρυφο άξονα μετριέται η πίεση και στον οριζόντιο ο ειδικός όγκος.

Ισόθερμη αν η θερμοκρασία (T) μένει σταθερή

Ισόχωρη αν ο ειδικός όγκος (v) μένει σταθερός

Ισοβαρής αν η πίεση (P) μένει σταθερή

Αδιαβατική αν δεν προστίθεται ή αφαιρείται θερμότητα από εξωτερική πηγή από ή προς το αέριο

Πολυτροπική αν είναι ανάμεσα στην αδιαβατική και την ισόθερμη

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License