Εισαγωγικά

ΜΕΚ|Θεωρητική λειτουργία ΜΕΚ

Ο πλήρης κύκλος λειτουργίας μιας ΜΕΚ περιλαμβάνει τις εξής 5 φάσεις (διεργασίες):

  • εισαγωγή ή αναρρόφηση
  • συμπίεση
  • καύση
  • εκτόνωσης
  • εξαγωγή καυσαερίων

Το έργο του κινητήρα παράγεται μόνο κατά τη φάση της εκτόνωσης, που γι αυτό και ονομάζεται ωφέλιμος χρόνος.

Ισχύς είναι το έργο που παράγει ένας κινητήρας στη μονάδα του χρόνου.

Ένα μέρος της ισχύος που παράγεται από την καύση χάνεται:

  • καταναλώνεται στις τριβές
  • αποβάλλεται σαν θερμότητα στο περιβάλλον
  • καταναλώνεται για την εισαγωγή του μίγματος ή του αέρα στον κύλινδρο.

Η ισχύς μετριέται σε ίππους (HP) ή κιλοβάτ (kW). Σε ΒΗΡ μετριέται η καθαρή ή ωφέλιμη ιπποδύναμη του κινητήρα σε ΗΡ.

Χρόνος κινητήρα (stroke) ονομάζεται η διαδρομή που εκτελεί το έμβολο μεταξύ του Άνω Νεκρού Σημείου (ΑΝΣ) και του Κάτω Νεκρού Σημείου (ΚΝΣ). Ένας χρόνος του κινητήρα αντιστοιχεί σε μιά παλινδρόμηση του εμβόλου και σε μιά πλήρη περιστροφή του στροφαλοφόρου άξονα.

2χρονοι κινητήρες είναι αυτοί που ολοκληρώνουν ένα πλήρη κύκλο λειτουργίας σε 2 χρόνους — μία παλινδρόμηση του εμβόλου — μιά πλήρη περιστροφή του στροφαλοφόρου (360°).

4χρονοι κινητήρες είναι αυτοί που ολοκληρώνουν ένα πλήρη κύκλο λειτουργίας σε 4 χρόνους — δύο παλινδρομήσεις του εμβόλου — δύο πλήρεις περιστροφές του στροφαλοφόρου (720°).

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License